České dálnice > Diskusní fórum
http://forum.ceskedalnice.cz/

I/2 obchvat Pardubic
http://forum.ceskedalnice.cz/viewtopic.php?f=148&t=1813
Stránka 1 z 2

Autor:  andy [ 9.4.2010 19:06:24 ]
Předmět příspěvku:  I/2 obchvat Pardubic

Jedná se o přeložku silnice I/2 do trasy jižně od zastavěných území místních částí Pardubic. Cílovým řešením je napojení silnice I/2 na přeložku silnice I/36 Pardubice – Sezemice – Časy. Z celého obchvatu zatím stojí cca 300 m.

V následující fázi by se měla realizovat stavba Silnice I/2 Pardubice – jihovýchodní obchvat, 1. etapa. Na původní variantu již bylo v roce 2007 vydáno územní rozhodnutí a je dokončena dokumentace pro stavební povolení. Vzhledem ke změně koncepce křižovatek však byly vypracovány podklady pro změnu územního rozhodnutí (u této příležitosti byl i přepracován uvedený leták stavby). Předpokládané zahájení stavby je v říjnu roku 2013 a uvedení stavby do provozu v listopadu roku 2015.

Další částí obchvatu je záměr I/2 Staré Čívice - Dražkovice, jihozápadní obchvat. Stejně jako v případě jihovýchodního obchvatu se jedná o novostavbu silnice I. třídy v kategorii S 11,5/80. Jihozápadní obchvat začíná na stávající silnici I/2 Přelouč – Pardubice před městskou částí Staré Čivice a je veden mezi obcemi Staré Čivice a Barchov, dále prochází severně od obce Starý Mateřov, Třebosice a Staré Jesenčany a mezi Novými Jesenčany a Dražkovicemi je ukončen v mimoúrovňové křižovatce na stávající I/37 Pardubice – Chrudim. Záměr je navržen v sedmi variantách označených jako A, B, C, D, E, F a G. Podle informací z konce loňského roku by letos na jaře měla být předložena dokumentace pro EIA.

30. března schválili pardubičtí zastupitelé vydání VI. změn územního plánu. Radnice označuje tento dokument za stěžejní pro to, aby se v Pardubicích pohnulo kupředu řešení špatné dopravní situace. Nicméně je otázka, jestli tento optimizmus není předčasný. Jednak v územním plánu je jen jedna z variant jihozápadního obchvatu, což může spolu s odporem Starých Jesenčan jeho přípravu ještě zkomplikovat, jednak stejně na stavbu nejsou peníze (což dokládá i to přepracování projektu jihovýchodního obchvatu ve snaze ušetřit).
VI. změna územního plánu je zde.

Autor:  Avantime [ 19.8.2010 1:25:28 ]
Předmět příspěvku:  Re: I/2 obchvat Pardubic

Do informačního systému EIA byla vložena dokumentace záměru I/2 Staré Čívice - Dražkovice, jihozápadní obchvat, v dokumentaci je na žádost oznamovatele název záměru změněn na "I/2 Pardubice - jihozápadní obchvat".

Dokumentace záměru píše:
Na základě výsledků těchto jednání a vyjádření a závěru zjišťovacího řízení podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí je „dokumentace“ zpracována pro 2 základní nové trasy silnice I/2 (varianty A a F) a v dílčí části na katastru obce Staré Jesenčany je navíc posuzována podvarianta varianty A.

Kromě kritérií ochrany životního prostředí (minimalizace vlivů na životní prostředí) jsou hlavními kritérii pro redukci počtu variant tyto skutečnosti:

– vedení přeložky v blízkosti „rozptylu“ Starý Mateřov (severně v dotyku ochranných
pásem letiště nebo jižně v blízkosti obce Starý Mateřov),
– vedení v prostoru radarové stanice letiště severně od Třebosic (severně od radarové
stanice v prostoru letiště nebo jižně od radarové stanice s přiblížením k Třebosicím a
Starým Jesenčanům),
– vedení v prostoru bývalé skládky TKO Dražkovice (přes severní část bývalé skládky
TKO mimo překladiště TKO a sběrný dvůr, přes centrální část bývalé skládky nebo jižně
od skládky s přiblížením ke Starým Jesenčanům).

Součástí dokumentace jsou i docela přehledné zákresy variant do ortofotomapy.

Autor:  Avantime [ 5.12.2010 14:25:29 ]
Předmět příspěvku:  Re: I/2 obchvat Pardubic

Dne 3. 12. byl v informačním systému EIA zveřejněn posudek záměru I/2 Staré Čívice - Dražkovice, jihozápadní obchvat.

Posudek záměru píše:
Dokumentace byla posouzena dle požadavků paragrafu 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v rozsahu Přílohy č. 5 tohoto zákona a po zvážení všech výše uvedených skutečností, rizik a přínosů doporučuji záměr I/2 PARDUBICE - JIHOZÁPADNÍ OBCHVAT k realizaci za předpokladu přijetí navržených opatření.

Co se týče vedení v prostoru radarové stanice, posudek uvádí následující:

Posudek záměru píše:
Je zřejmé, že varianty předpokládající vedení trasy severně od radarové stanice (byly hodnoceny v oznámení) jsou z hlediska vlivu na obyvatelstvo příznivější než vedení trasy blíže obcí Staré Jesenčany, Třebosice a Starý Mateřov. S redukcí variant v dokumentaci lze proto souhlasit pouze v případě, že existují vážné (např. legislativní) důvody pro vyloučení severněji vedených tras. Dokumentace k tomuto tématu uvádí:

„Navržené varianty byly projednávány v průběhu zpracování vyhledávací studie i po jejím dokončení (zejména s Ministerstvem obrany ČR prostřednictvím VUSS Pardubice a s Letištěm Pardubice). Na základě výsledků těchto jednání a vyjádření a závěru zjišťovacího řízení podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí je „dokumentace“ zpracována pro 2 základní nové trasy silnice I/2 (varianty A a F) a v dílčí části na katastru obce Staré Jesenčany je navíc posuzována podvarianta varianty A.“

a dále na s.5:

2. Vedení kolem radarové stanice – zásadní požadavek Ministarstva obrany ČR (Letiště Pardubice) na zachování přímého propojení letiště a radarové stanice by znamenal u variant navržených severně od radarové stanice její přemístění. Náklady na výstavbu nové stanice a odstranění stávající (z provozních důvodů nelze stanici pouze přemístit) ve výši cca 60 mil. Kč převyšují efekt vedení přeložky silnice I/2 severně od stávající stanice nebo přímo přes radarovou stanici. Z tohoto důvodu jsou v dokumentaci posuzovány varianty vedené jižně od radarové stanice.

Vyjádření příslušných subjektů, které podmiňují vedení trasy jižně od radarové stanice, nejsou v dokumentaci doložena. Protože odklon trasy jižním směrem má na jižně položené obce významně negativní dopady, považujeme za nezbytné, aby bylo odůvodnění zamítavého postoje pro vedení „severních“ variant záměru podepřeno konkrétním legislativním ustanovením. Nelze upřednostňovat jeden veřejný zájem před jiným bez dostatečného odůvodnění. Rovněž nepovažujeme za dostatečně prokázané, že bylo vynaloženo dostatečné úsilí o nalezení technického řešení, které by zajistilo jak požadované přímé propojení letiště s radarovou stanicí, tak i severní vedení trasy obchvatu. Dokumentace neobsahuje žádné věcné argumenty, které by skloubení obou zájmů vylučovaly.

Autor:  dvs [ 5.12.2010 23:36:35 ]
Předmět příspěvku:  Re: I/2 obchvat Pardubic

Má ještě I/2 celostátní význam jako silnice I.třídy?

Autor:  RACH [ 6.12.2010 12:04:32 ]
Předmět příspěvku:  Re: I/2 obchvat Pardubic

dvs píše:
Má ještě I/2 celostátní význam jako silnice I.třídy?


Jenom jako příměstská komunikace pro Říčany, Kostelec, Kutnou Horu a možná Čáslav, ale pro Pardubice už ani náhodou. Ale pro lidi bez dálniční známky je to dobrá alternativa.

Autor:  pp21 [ 6.12.2010 12:33:24 ]
Předmět příspěvku:  Re: I/2 obchvat Pardubic

RACH píše:
dvs píše:
Má ještě I/2 celostátní význam jako silnice I.třídy?


Jenom jako příměstská komunikace pro Říčany, Kostelec, Kutnou Horu a možná Čáslav, ale pro Pardubice už ani náhodou...

Pro Pardubice to je jen vítaná záminka jak si nechat od státu postavit obchvat čistě regionálního charakteru...

Autor:  JirkaS [ 6.12.2010 16:14:33 ]
Předmět příspěvku:  Re: I/2 obchvat Pardubic

Je zajímavé, že v té kategorizaci 2040 není I/2 v úseku Praha - Kutná Hora značena jako silnice první třídy, ale je značena až od křižovatky s I/38 na Pardubice a dál ve své dnešní trase. Takže zrovna s tou Pardubickou částí se počítá.

Autor:  dvs [ 6.12.2010 16:37:19 ]
Předmět příspěvku:  Re: I/2 obchvat Pardubic

No ona i ta I/36 je spíše regionálního významu - severní obchvat Pardubic.

Autor:  RACH [ 6.12.2010 16:57:25 ]
Předmět příspěvku:  Re: I/2 obchvat Pardubic

JirkaS píše:
Je zajímavé, že v té kategorizaci 2040 není I/2 v úseku Praha - Kutná Hora značena jako silnice první třídy, ale je značena až od křižovatky s I/38 na Pardubice a dál ve své dnešní trase. Takže zrovna s tou Pardubickou částí se počítá.


Myslím, že je to správné řešení, jenom bych přečísloval I/12 na I/2

Autor:  JirkaS [ 6.12.2010 18:15:48 ]
Předmět příspěvku:  Re: I/2 obchvat Pardubic

RACH píše:
Myslím, že je to správné řešení, jenom bych přečísloval I/12 na I/2
A proč? I/2 u Prahy byla zavedena nesystémově až v 90. letech (do té doby to byla II/333), tak proč se toho držet. D2 přece máme jinde.

Autor:  Standa [ 7.12.2010 9:14:06 ]
Předmět příspěvku:  Re: I/2 obchvat Pardubic

JirkaS píše:
RACH píše:
Myslím, že je to správné řešení, jenom bych přečísloval I/12 na I/2
A proč? I/2 u Prahy byla zavedena nesystémově až v 90. letech (do té doby to byla II/333), tak proč se toho držet. D2 přece máme jinde.
To je pravda! V tom případě se ovšem nabízí řešení přejmenovat I/2 od I/38 k I/37 (nebo až k I/36 či kde bude končit) na I/12. Ještěže jsem už včera souhlasně nereagoval na RACHův nápad (neuvědomil jsem si tu nesystémovost samotného čísla 2) - teď bych to musel odvolávat :) !

Autor:  RACH [ 7.12.2010 10:58:20 ]
Předmět příspěvku:  Re: I/2 obchvat Pardubic

Standa píše:
JirkaS píše:
RACH píše:
Myslím, že je to správné řešení, jenom bych přečísloval I/12 na I/2
A proč? I/2 u Prahy byla zavedena nesystémově až v 90. letech (do té doby to byla II/333), tak proč se toho držet. D2 přece máme jinde.
To je pravda! V tom případě se ovšem nabízí řešení přejmenovat I/2 od I/38 k I/37 (nebo až k I/36 či kde bude končit) na I/12. Ještěže jsem už včera souhlasně nereagoval na RACHův nápad (neuvědomil jsem si tu nesystémovost samotného čísla 2) - teď bych to musel odvolávat :) !


Taky souhlasím, že označení I/2 je nesystémové a může se v klidu zrušit. Zvláště když bude začínat mezi Kolínem a K.H. a končit v Pardubicích. Jen jsem chtěl říct, že už dnes je I/12 důležitější a když už ta I/2 zůstane tak by mohla vést od Prahy po současné I/12.

Autor:  Majkii [ 10.1.2011 19:26:49 ]
Předmět příspěvku:  Re: I/2 obchvat Pardubic

http://forum.ceskedalnice.cz/viewtopic.php?f=176&t=2543

Autor:  Avantime [ 3.3.2011 18:38:08 ]
Předmět příspěvku:  Re: I/2 obchvat Pardubic

Dnes bylo v informačním systému EIA zveřejněno stanovisko záměru I/2 Staré Čívice - Dražkovice, jihozápadní obchvat.

Stanovisko záměru píše:
Jako nejvhodn jší a k realizaci doporučenou variantou je kombinace variant A a F:
km 0,000 – 1,800 varianta F
km 1,800 – 2,600 varianta A
km 2,600 – 3,600 varianta F
km 3,600 – 5,800 varianta A
km 5,800 po napojení na MÚK Dražkovice varianta F

Co to znamená, se lze přesvědčit v dokumentaci, kde je zákres jednotlivých variant do ortofotomapy.

Autor:  adamos [ 3.3.2011 19:23:01 ]
Předmět příspěvku:  Re: I/2 obchvat Pardubic

Nějak se ta kilometráž neshoduje s mapou, resp. varianty A a F na sebe v uvedených km nenavazují. No necháme se překvapit :-)

Autor:  Jirka L [ 14.11.2015 13:35:57 ]
Předmět příspěvku:  Re: I/2 obchvat Pardubic

Aktualizované letáky:
I/2 Pardubice - jihovýchodní obchvat
Do mapy doplněno více podrobností. Mostní objekty: 3 (pův.2), celková délka mostů: 347m (pův. 151m)
I/2 Pardubičky-Sezemice
Pouze doplněno do mapy více podrobností.

Autor:  vodouch2000 [ 31.8.2016 14:23:36 ]
Předmět příspěvku:  Re: I/2 obchvat Pardubic

Kde bude fakticky končit I/2 v případě realizace stavby Pardubičky-Sezemice? Na MÚK s přeložkou I/36 Sezemice-obchvat nebo bude I/2 značená až do Sezemic? Pro rychlejší představu leták zde:
https://www.rsd.cz/mapa/attachment/553c ... 143231.pdf

Autor:  Lenny [ 31.8.2016 21:59:48 ]
Předmět příspěvku:  Re: I/2 obchvat Pardubic

Napřed bude obchvat Sezemic a pak stavba Pardubičky - Sezemice.

Autor:  ada031 [ 14.1.2017 21:56:53 ]
Předmět příspěvku:  Re: I/2 obchvat Pardubic

Aktualizovaný leták

Pardubičky – Sezemice:

https://www.rsd.cz/mapa/attachment/553c ... 103277.pdf

Pardubice – jihovýchodní obchvat

https://www.rsd.cz/mapa/attachment/553c ... 988829.pdf

Autor:  martas [ 23.3.2017 12:54:45 ]
Předmět příspěvku:  Re: I/2 obchvat Pardubic

Něco málo k tématu jihovýchodhního obchvatu: http://pardubice.idnes.cz/jeden-z-obchv ... zpravy_msv

Autor:  Martin96 [ 23.4.2017 23:55:07 ]
Předmět příspěvku:  Re: I/2 obchvat Pardubic

Ach jo, alespoň ať ten SV obchvat je, projíždět Pardubicemi v odpolední špičce je neskutečné utrpení...

Autor:  martas [ 29.5.2017 11:42:26 ]
Předmět příspěvku:  Re: I/2 obchvat Pardubic

Tak to vypadá, že se příprava kvůli propojce k nemocnici úplně nestopla:
http://pardubice.idnes.cz/stat-dava-nad ... zpravy_msv

Autor:  vodouch2000 [ 29.5.2017 13:56:12 ]
Předmět příspěvku:  Re: I/2 obchvat Pardubic

Díky za článek, Marťasi. Pan Kolovratník si zase s termíny přihřívá polévku, to ten v letáku uváděný zas tak optimistický není (2027) :-) Pokud se ale opravdu podaří JV obchvat prosadit a postavit, vyvstane další problém, a to napojení Pardubiček na Drážku (resp. propojení Průmyslové a Dašické). Mluvilo se o propojce podél vlečky (budoucí Ostřešanské spojky), zanesené je to i v ÚP města, ale podle mě se to neuskuteční, ne v dohledné době. Vznikne tak neuzavřený "okruh", kde to od jihu na Drážku a Dubinu půjde stále jen přes problematický žel. přejezd na Dašické (nadjezd u nemocnice nepočítám, ten je de facto stávající stav).

Autor:  martas [ 19.10.2017 16:06:29 ]
Předmět příspěvku:  Re: I/2 obchvat Pardubic

Plány na jihozápadní obchvat Pardubic se zjevně opráší, viz: https://pardubice.idnes.cz/obchvat-pard ... zpravy_msv

Autor:  Lynx [ 19.10.2017 16:22:32 ]
Předmět příspěvku:  Re: I/2 obchvat Pardubic

Jak se počítá ta ekonomická výhodnost silniční stavby? Je do toho nějákým způsobem zahrnuto, že "x" obyvatel díky obchvatu už nebude mít hlavní silnici před okny ? A nebo se toto vůbec nebere v úvahu ? Podle mě by tedy mělo tohle patřit mezi hlavní kritéria toho co je potřebné a co méně.

Stránka 1 z 2 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/