České dálnice > Diskusní fórum
http://forum.ceskedalnice.cz/

[D0] 515 Slivenec - Třebonice
http://forum.ceskedalnice.cz/viewtopic.php?f=60&t=280
Stránka 12 z 12

Autor:  Jirka L [ 2.3.2019 18:18:12 ]
Předmět příspěvku:  Re: [D0] 515 Slivenec - Třebonice

V mapové aplikaci ŘSD naskákala spousta plánovaných oprav po celé ČR.
Hodně mě zaujala tahle:
https://1url.cz/0MlYV

Citace:
D0 Rekonstrukce mostu na odbočovací větvi u Slivence ev.č. D0-201.1
Kód opravy: 40961
Termín realizace: 05/2019 - 10/2019
Popis: Výměna mostu za nový za předpokladu co nejmenšího omezení provozu na dálnici D0. Most je ve špatném stavebním stavu, dochází k drcení podložiskových bločků, zatékání dilatačními závěry na opěry, nosná konstrukce ve styku se závěrnými zídkami, rozpadlé římsy, nefunkční izolace mostu.

Co nejmenší omezení na D0 je jedna věc, ale jsem opravdu zvědav na vedení dopravy, protože to vypadá na úplnou uzavírku. Asi objížďka přes Lahovice. To bude na Baranďáku vypadat... a nejen tam

Autor:  mapman [ 2.3.2019 18:32:46 ]
Předmět příspěvku:  Re: [D0] 515 Slivenec - Třebonice

Objížďka bude po provizorní komunikaci v prostoru MUK.

Autor:  Georg [ 2.3.2019 19:38:58 ]
Předmět příspěvku:  Re: [D0] 515 Slivenec - Třebonice

Na webu obce Zbuzany - http://www.zbuzany.eu/zjistovaci-rizeni-prazsky-okruh-zavery/d-24268 - jsou vyvěšeny závěry zjišťovacího řízení Ministerstva životního prostředí k záměru zkapacitnění části Pražského okruhu D0 515.

Pár věcí vybírám:

Charakter záměru: Záměrem je zkapacitnění stávající čtyřpruhové dálnice D0 na šestipruhové uspořádání ve stávající trase.

Kapacita (rozsah) záměru: V rámci zkapacitnění je dálnice D0 stavba 515 navržena v kategorii D 34/100, tj. o šířce 34,0 m a návrhové rychlosti 100 km.h-1. Rozšíření dálnice zajistí trvalý provoz v režimu 3 + 3 jízdní pruhy. Součástí záměru jsou přestavby a rekonstrukce mostních objektů, z nichž 3 budou rekonstruovány a 5 bude demolováno a nahrazeno novými mostními objekty. V souvislosti s rozšířením dálnice budou dotčeny i mimoúrovňové křižovatky, z nichž 4 budou rekonstruovány a variantně 1 bude ponechána/zrušena. Směrové a výškové vedení dálnice D0 se provedením záměru nemění.

Stručné shrnutí vyjádření a připomínek k oznámení:

Hlavní město Praha mimo jiné nesouhlasí se zrušením stávající MÚK Chrášťany a požaduje její zachování, MÚK Chrášťany je závazně vymezena v platném územním plánu hl. m. Prahy i v Zásadách územního rozvoje hl. m. Prahy. Je nutno zlepšit podmínky pro cyklistickou a pěší dopravu především v návrhu rekonstrukce mostních objektů. Upozorňuje, že záměr není v souladu s platným Územním plánem sídelního útvaru hl. m. Prahy.

Městská část Praha Slivenec mimo jiné požaduje, aby byl povrch dálnice pokryt tzv. tichým asfaltem s dobrou údržbou. Bylo by účelné omezit nejvyšší povolenou rychlost na 80 km/hod.

Městská část Praha Řeporyje mimo jiné se záměrem souhlasí při dodržení následujících podmínek: bude dokončena Jinočanská spojka až do obce Jinočany, budou zachovány všechny sjezdy a mosty po celé délce zvažovaného záměru. Demolice a navazující výstavba/oprava mostů MÚK Chrášťany bude řešena ještě před samotnou realizací zkapacitnění D0

Městská část Praha 13 mimo jiné požaduje realizovat variantu, která zachová stávající MÚK Chrášťany (zůstane zachován exit 23A – odbočka z D0 na Třebonice a Chrášťany a nájezd na D0 ze silnice III/0058, Rudná – Třebonice i po rozšíření D0 na 6 jízdních pruhů). Objízdná trasa pro krátkodobou úplnou uzavírku dálnice D0 nebude vedena Bucharovou ulicí. Záměr bude koordinován s plánovanou stavbou Radlické radiály. Před zahájením výstavby zkapacitnění D0 bude vybudována plánovaná silnice II/116 až po úsek „F“.

Městská část Praha Zličín mimo jiné uvádí, že Chybí zahrnutí dalších připravovaných záměrů jak pro fázi přípravy, tak pro fázi realizace – CTPark Chrášťany, Logistické centrum Chrášťany, Rozšíření Metropole Zličín, záměr P+R (Terminál Zličín). Chybí hodnocení dopadů na ul. Na Radosti a Řevnická.

Obec Jinočany mimo jiné požaduje před zahájením výstavby vybudovat plánovanou silnici II/116 až po úsek „F“. Požaduje, aby demolice a následná výstavba mostů MÚK Chrášťany a MÚK Ořech proběhla odděleně a to ještě před samotnou realizací zkapacitnění, dále zachování MÚK Chrášťany včetně stávajícího sjezdu a nájezdu na D0, před realizací samotného rozšíření D0 na 3 pruhy nejdříve postavit pohltivé protihlukové stěny, dokončit celou D0 včetně severní části (518, 519, 520) a stavby 511, zpracovat celý soubor možných protihlukových opatření – např. tichý asfalt, pohltivá zeleň, protihlukové stěny, zpracovat novou hlukovou studii a to s propočtem nárůstu dopravy do roku 2050.

Obec Chrášťany mimo jiné požaduje před zahájením výstavby vybudovat plánovanou silnici II/116 s napojením na ulici Poncarova. Požaduje také, aby demolice a následná výstavba mostů MÚK Chrášťany a MÚK Ořech proběhla odděleně a to ještě před samotnou realizací zkapacitnění, dále zachování MÚK Chrášťany včetně stávajícího sjezdu a nájezdu na D0, před realizací samotného rozšíření D0 na 3 pruhy nejdříve postavit pohltivé protihlukové stěny navazující na protihlukovou stěnu u D5, dokončit celou D0 včetně severní části (518, 519, 520) a stavby 511, zpracovat novou hlukovou studii a navrhnout komplexní protihluková opatření počítající s nárůstem dopravy.

Spolek Zdravý domov mimo jiné namítá, že není zřejmé, jaký bude skutečný rozsah zpevněné plochy dálnice a jak velké ekologické dopady bude mít zpevněná plocha na vodní režim a vodní živočichy v okolí (odtok ze zpevněné plochy při přívalovém dešti může ohrožovat životní prostředí, ale i obce na spádových vodotečích bleskovými záplavami). Značnou ekologickou zátěží bude zvýšení imisí a hluku z nárůstu provozu na zkapacitněné dálnici. V oznámení je současný stav kvality ovzduší vyhodnocován na základě stanic ČHMÚ v okolí záměru. Tyto stanice jsou však od dálnice dost vzdáleny, nemohou zobrazovat stav ovzduší v okolí rozšiřovaného úseku dálnice. Tabulka „Průměrné hodnoty koncentrací za období 2012 – 2016“ na str. 35 oznámení uvádí jednotlivé znečišťující látky. Ale zákon č. 201/2012 Sb., v příloze č. 1 „Imisní limity a povolený počet jejich překročení za kalendářní rok“ požaduje pro posouzení znečištění jiné údaje, než uvádí tabulka v oznámení – požadují se průměry za 1 hodinu, 24 hodin a 1 kalendářní rok. Hluk je dalším velkým problémem, neboť již v současné době dle údajů z hlukové mapy přesahuje hygienické limity. Polemizuje s názorem, že zvýšení dopravní kapacity dálnice povede ke snížení imisí a hluku v přilehlých obcích.

Veřejnost mimo jiné konstatuje, že záměr je hodnocen v jedné základní variantě, ve dvou variantách by měla být řešena MÚK Chrášťany. Požaduje, aby byla vybrána varianta A (varianta zachování stávající MÚK Chrášťany), tzn. zachování exitů 23A.

Autor:  Jirka L [ 2.3.2019 20:21:27 ]
Předmět příspěvku:  Re: [D0] 515 Slivenec - Třebonice

mapman píše:
Objížďka bude po provizorní komunikaci v prostoru MUK.

díky, to je dobrá zpráva

Autor:  Majkii [ 7.3.2019 11:06:07 ]
Předmět příspěvku:  Re: [D0] 515 Slivenec - Třebonice

Tam se ale ovšem budou dít věci! :)

Už byla vypsána zakázka na realizaci. V dokumentech si doporučuji vyhledat Čistopis PDPS a v něm soubor C2_10-Etapizace_MUK.pdf

Autor:  jozka [ 7.3.2019 13:30:06 ]
Předmět příspěvku:  Re: [D0] 515 Slivenec - Třebonice

Citace:
Městská část Praha Slivenec mimo jiné požaduje, aby byl povrch dálnice pokryt tzv. tichým asfaltem s dobrou údržbou. Bylo by účelné omezit nejvyšší povolenou rychlost na 80 km/hod.


Jeste se vam zda rozhodnuti stavet D0 blize k mestu jako dobry napad?

Autor:  kot [ 7.3.2019 13:50:19 ]
Předmět příspěvku:  Re: [D0] 515 Slivenec - Třebonice

Stále je lepší jet 80 km než skákat po semaforech bez šance na 1/3 této rychlosti... (i když ta 80 je příšerná)

Autor:  jozka [ 7.3.2019 13:54:31 ]
Předmět příspěvku:  Re: [D0] 515 Slivenec - Třebonice

Ale o tom neni rec. Rec je o rozhodovani o trase D0 v dobe, kdy to jeste melo smysl. Protoze se pripravme na podobne pripominky od cm dal vetsiho poctu radnic.

Autor:  Jirka L [ 7.3.2019 17:51:35 ]
Předmět příspěvku:  Re: [D0] 515 Slivenec - Třebonice

Majkii píše:
Tam se ale ovšem budou dít věci! :)

Už byla vypsána zakázka na realizaci. V dokumentech si doporučuji vyhledat Čistopis PDPS a v něm soubor C2_10-Etapizace_MUK.pdf

Díky za odkaz. Takže přeci jen úplná uzavírka. Mám na mysli směr 515 - K Barrandovu, to jsem předtím zapomněl napsat.
Dohromady 5 měsíců pojede tenhle směr po objížďce.

Autor:  mapman [ 7.3.2019 19:28:02 ]
Předmět příspěvku:  Re: [D0] 515 Slivenec - Třebonice

Ano, ale jen na Lochkov a zpět což je téměř kompletně bezkolizní záležitost...

Autor:  Majkii [ 27.8.2019 19:50:47 ]
Předmět příspěvku:  Re: [D0] 515 Slivenec - Třebonice

Na most zmiňovaný výše se uzavřela smlouva se zhotovitelem (SMP CZ) teprve nedávno, takže předpokládám, že se bude realizovat až příští rok?

Ve vlákně pro úsek 514 zmiňuji projekt na opravu vozovky od tunelů po sjezd na Barrandov. V názvu akce ale obsahuje i včetně prodloužení připojovacího pruhu v km 16,28 - 18,44 vpravo, což by mělo být rozšíření vozovky o 0,75 m od nájezdu z Barrandova po začátek PHS před sjezdem na Ořech.

Stránka 12 z 12 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/